ورود به سامانه آموزشی
مرکز آموزشی روهیل
مرکز آموزشی روهیل روهیل Rohil


دوره اصول و مبانی نشریات
1398/08/08 -
نشــریات دانشــگاهی از ایــن جهــت کــه زبــان گویــا و ســخنگوی قشــر دانشــگاهی کشــور محســوب می شــوند، از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد؛ از ایــن رو فعــالان نشــریات، بایــد از توانایــی فنــی و علمــی در ایــن حــوزه برخــوردار بــوده و حداقــل به اصول کار در رســانه، آشــنایی داشــته باشــند؛ متاســفانه تاکنون در حــوزه نشــریات دانشــگاهی کار آموزشــی و پژوهشــی منســجم چندانــی صــورت نگرفتــه اســت و هراز گاهــی افــراد علاقه منــد بــه طــور پراکنــده بــا توانایی هــای خــود گامــی در ایــن حــوزه بــر داشــته اند. کتــاب حاضــر به ســفارش خانــه نشــریات دانشــگاهی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری بــرای نهمین شده جشــنواره سراســری نشــریات دانشــجویی دانشــگاه کشور تألیــف شده اســت، تــا منبــع آموزشــی مناســبی بــرای دانشــگاهیان علاقه منــد به فعالیــت در عرصه مطبوعات و رســانه های دانشــگاهی باشــد.
دوره آزاد و مجازی دوره اصول و مبانی نشریات در روهیل
برای ثبت نام کلیک کنید